ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene verkoopsvoorwaarden (pdf)

 

1. Algemeen

Iedere commerciële prijsopgave, voorstel, verkoopaanbiedingen, aanbiedingen voor diensten of Overeenkomst (“Prijsopgave”) vanwege B-CLOSE nv (“Leverancier”) aan de klant (hierna de “Klant”), zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden zoals hierin bepaald. Eventuele bijkomende voorwaarden voorzien in de Prijsopgave zullen van toepassing zijn samen met – maar zijn ondergeschikt aan – deze Algemene Voorwaarden. Tenzij anders wordt bepaald in de Prijsopgave, zijn voorstellen enkel geldig zolang de voorraad strekt en gedurende een aanvaardingsperiode van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de datum van de Prijsopgave, tenzij deze eerder wordt ingetrokken door de Leverancier. Iedere bestelling die wordt geplaatst door de Klant houdt aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Prijsopgave in, met inbegrip van de huidige Algemene Voorwaarden. In de Prijsopgave wordt uitdrukkelijk voorzien dat de aanvaarding beperkt is tot de voorwaarden van de Prijsopgave, met inbegrip van, zonder hiertoe te zijn beperkt, de huidige Algemene Voorwaarden, en dat de Leverancier expliciet iedere andere of bijkomende voorwaarde in enige aankoopbestelling of ander bestelformulier of ontvangstdocument afwijst.

 

2. Interpretatie

Iedere verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar de “website van de Leverancier” wordt geacht te verwijzen naar
www.b-close.be/algemene-verkoopsvoorwaarden/ of iedere opvolger daarvan, zoals opgericht op de Datum van de Overeenkomst tenzij anders bepaald. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Voor zover vereist en gevraagd, zal de Leverancier details van de inhoud van diens website in ‘hard copy’ of onder een andere, redelijke aanvaardbare vorm ter beschikking stellen. Hoofdingen zijn enkel bedoeld als referentiemiddel en zullen geen invloed hebben op, of beperken geenszins de interpretatie van, of maken op generlei wijze deel uit van de Overeenkomst.

 

3. Prijzen

De Prijzen die worden weergegeven door de Leverancier zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving daarvan.

 

4. Optionele Aankopen

Indien de Prijsopgave wederkerig exclusieve opties bevat en de Klant heeft aangegeven dat hij één of meerdere van deze opties wenst te kopen, hetzij door zijn initialen te plaatsen of anderszins, wordt de Klant geacht enkel de laagst geprijsde wederkerige optie te hebben gekocht, tenzij uitdrukkelijk anders werd voorzien bij afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst. De invulling door de Leverancier van het begrip “wederkerige exclusieve optie” is doorslaggevend.

 

4bis. Offerte

De Klant heeft de mogelijkheid om, in het kader van onderhoud en/of herstellingen door de Leverancier een diagnose te laten stellen en een vrijblijvende offerte te laten opmaken. De Leverancier zal voor deze diagnose en offerte een forfaitair bedrag van 150 EUR aanrekenen.

 

5. Levering of Prestatie

Mits inachtneming van Artikel 10 stemmen goederen en diensten op het ogenblik van de levering essentieel overeen met hun beschrijving in de Prijsopgave en de website van de Leverancier, zoals op dat ogenblik van toepassing. Levering van de goederen gebeurt overeenkomstig de toepasselijke incoterms. Bij levering van goederen of diensten wordt er een leveringsnota opgemaakt. De vervoerder en/of het personeel van de Leverancier is gemachtigd om deze leveringsnota (elektronisch) te laten aftekenen door de Klant. De afgetekende bon geldt als bewijs van levering. Diensten worden geleverd op de plaatsen zoals aangegeven in de Prijsopgave of, indien dergelijke beschrijving ontbreekt, in de lokalen van de Leverancier of enige andere locatie(s) naar keuze van de Leverancier. De door Leverancier aangeduide uitvoering- of leveringsdata zijn indicatief en bepaald naar best inschattingsvermogen van de Leverancier, waarbij de Leverancier geenszins verantwoordelijk kan worden gesteld indien de levering of uitvoering op een later tijdstip plaatsvindt dan aangegeven, ongeacht de oorzaak van de vertraging. Leveringstijden worden berekend aan de hand van de verwachte datum van ontvangst van de bestelling van de Klant. Wanneer te leveren goederen specifiek moeten worden geproduceerd om een bepaalde bestelling te kunnen afronden, worden de leveringstijden berekend vanaf de datum van ontvangst door de leverancier van de volledige productie informatie, met inbegrip van de vereiste blauwdrukken en specificaties, de aanvaarding door de Klant van deze blauwdrukken en specificaties en de uitwisseling van andere informatie die nodig is voor de productie. Klant verbindt er zich toe de levering van goederen en verlening van diensten niet te vertragen of te weigeren wanneer deze door de Leverancier wordt aangeboden op of na de opgegeven leveringsdatum. Doet de Klant dit toch, dan is de Leverancier gerechtigd om de opslag van de goederen of afgebroken diensten en andere kosten aan te rekenen aan de op dat ogenblik geldende tarieven van de Leverancier en is de Klant verplicht deze te betalen. Zonder afbreuk aan de overige rechten en middelen ter beschikking van de Leverancier, is de Leverancier tevens gerechtigd om zich, na dertig (30) dagen te rekenen vanaf de door Leverancier opgegeven leveringsdatum, op eender welk ogenblik en naar eigen goeddunken te ontdoen van dergelijke goederen en dit, zonder verdere verwittiging. De Leverancier is niet gehouden tot uitvoering en is ontslaan van iedere aansprakelijkheid: (i) indien de desbetreffende goederen niet langer voorradig zijn op datum van de bestelling van de Klant; (ii) indien de Klant niet voldoet aan de kredietwaardigheid vereisten of andere gelijkaardige onderzoeken van de Leverancier, of (iii) indien de Klant niet voldoet aan de voorwaarden krachtens Artikel 18, mits de Leverancier de Klant hiervan mondeling, per e-mail, schriftelijk of enige andere redelijke aanvaardbare wijze op de hoogte brengt.

 

6. Vervoer

De Leverancier levert de goederen af op de vestigingsplaats van de Klant zoals aangegeven in de Prijsopgave of, bij gebreke daarvan, op de vestigingsplaats van de Klant die het dichtst bij de werkplaats van de leverancier is gelegen. Tenzij anders wordt vermeld in de Prijsopgave, zijn de opgegeven prijzen exclusief leveringskosten, die aan de Klant worden aangerekend overeenkomstig de geldende tarieven van de Leverancier. Op het ogenblik van de levering dient de Klant alle laad- en losfaciliteiten en -benodigdheden ter beschikking te stellen, en dit op diens eigen risico en kosten.

 

7. Eigendom en Risico

De aansprakelijkheid van de Leverancier neemt een einde en het risico ingeval van verlies en/of schade gaat over op de Klant bij de levering overeenkomstig de toepasselijke incoterms. Iedere vordering wegens tekorten, levering, schadevergoeding of niet-levering moet door de Klant of de ontvanger van de Klant worden gericht aan de vervoerder. De Leverancier is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor enig tekort in de verzending tenzij dit tekort binnen de 15 dagen vanaf de levering van de verzending ter kennis van de Leverancier wordt gebracht. De eigendom van de goederen gaat pas over op de Klant na ontvangst door de Leverancier van de volledige betaling voor: (i) deze goederen; en (ii) alle andere bedragen die door de Leverancier ten opzichte van de Klant voor de levering van goederen, diensten of anderszins opeisbaar zijn of worden. Tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen overgaat op de Klant, dan: (i) houdt de Klant deze goederen op fiduciaire basis als borghouder van de Leverancier; (ii) dient hij de goederen apart op te slaan van de andere goederen die de Klant onder zich heeft, zodat ze steeds onmiddellijk kunnen worden geïdentificeerd als de eigendom van de Leverancier; (iii) mag hij de verpakking of enig identificatiemerkteken op of met betrekking tot de goederen niet verwijderen, beschadigen, onleesbaar maken of doorhalen; en (iv) moet hij deze goederen in goede conditie bewaren en ze namens de Leverancier laten verzekeren voor hun volledige waarde tegen alle risico’s bij een voor de Leverancier redelijkerwijs aanvaardbare verzekeraar. Op verzoek van de Leverancier zal de Klant deze toelaten de goederen alsook de verzekeringspolis te inspecteren. Indien de Klant voor de eigendomsoverdracht insolvabel wordt, haar activiteiten staakt, ongeacht welke reden, is de Leverancier gerechtigd om van de Klant te eisen dat hij de goederen teruggeeft, tenzij de goederen werden doorverkocht en zonder dat dit afbreuk doet aan de overige middelen die de Leverancier ter beschikking zouden staan. Indien de Klant hieraan niet tegemoet komt, mag de Leverancier de lokalen van de Klant of van enige derde waar de goederen zouden zijn opgeslagen, betreden en ze aldaar recupereren.

 

8. Diensten

Indien de Prijsopgave diensten bevat, dan: (i) stemmen deze diensten overeen met hun beschrijving in de Prijsopgave en op de website van de Leverancier; (ii) kan de beschikbaarheid van bepaalde dienstenpakketten beperkt zijn tot bepaalde transactietypes, zoals beschreven in de Prijsopgave en op de website van de Leverancier; (iii) is de verplichting van de Leverancier om de diensten te verlenen beperkt tot het specifieke aantal trucks of andere materialen zoals opgegeven in de Prijsopgave (en, indien de hoeveelheid niet werd gespecificeerd, betreft het één enkel artikel); (iv) indien het materiaal wordt gebruikt in het kader van een meer veeleisende toepassing dan beschreven in enige toepassingsenquête die werd afgenomen door de Leverancier, dan behoudt de Leverancier zich het recht voor om een bijkomende onderhoudskost aan te rekenen voor dit materiaal, tegen de op dat ogenblik geldende tarieven van de Leverancier voor het gebruik van gelijkaardig materiaal in een gelijkaardige toepassing, en is de Klant gehouden deze meerkost te betalen; (v) indien de diensten geleverd worden op de locatie van de Klant geldt de prijsopgave voor een onmiddellijke toegang tot het desbetreffende object waar de diensten op geleverd dienen te worden. Voor eventuele wachttijden voor toegang tot de locatie of voor het niet beschikbaar zijn van het object behoudt de Leverancier zich het recht voor om deze tijd aan te rekenen tegen de op dat moment geldende uurtarief van de Leverancier; (vi) indien een beperking of begrenzing in de dienstverlening opgelegd door de Leverancier (met inbegrip van een maximaal aantal gebruiksuren) wordt overschreden, dan behoudt de Leverancier zich het recht voor om bijkomende kosten aan te rekenen tegen de op dat ogenblik geldende tarieven van de Leverancier voor zulke overschrijding, en is de Klant gehouden deze meerkost te betalen; en (vi) voor periodieke diensten (bijv. onderhoud) nemen de dienst periodes aanvang bij de fysieke levering van de desbetreffende goederen of materialen aan de Klant, waarbij de afleveringsdocumenten van de Leverancier als sluitend bewijs gelden. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de serienummers van de specifieke materialen waarvoor de onderhoudsdiensten werden aangekocht schriftelijke aan de Klant mee te delen. Deze kennisgeving bindt de Klant tenzij betwisting binnen de vijf (5) werkdagen na de datum van de kennisgeving van de Leverancier.

 

9. Aanvaarding

De aanvaarding van de goederen gebeurt bij de risico-overdracht overeenkomstig artikel 7. Alle diensten worden geacht te zijn aanvaard op het moment van uitvoering, tenzij de Klant de Leverancier schriftelijk van het tegendeel informeert binnen de vijf (5) werkdagen te rekenen vanaf de uitvoering van de betrokken dienst.

 

10. Beperkte Garantie en Uitsluitingen.

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de Prijsopgave en behoudens de hierna volgende bepalingen van dit artikel 10, formuleert de Leverancier geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de goederen of diensten, die worden geleverd in de toestand waarin zij zich op dat ogenblik bevinden of worden verleend zoals uitgevoerd. Behoudens uitsluitingen en beperkingen die in dit artikel 10 of elders in deze Algemene Voorwaarden zijn vervat, zijn de volgende specifieke waarborgen, zoals gedefinieerd op www.b-close.be/algemene-verkoopsvoorwaarden/, van toepassing.

Voor Nieuw Materiaal: Nieuw materiaal, dit geldt ook voor nieuwe wisselstukken, zijn onderworpen en gewaarborgd door (i) standaard waarborgen van de producent van het materiaal, (ii) bepaalde bijkomende waarborgen vanwege de producent, indien dit wordt aangeboden in de Prijsopgave en de Klant deze heeft aangekocht en betaald op het ogenblik van de aankoop van het desbetreffende materiaal. De details van de waarborgen en bijhorende voorwaarden van de producent zijn zoals opgenomen op de website van de Leverancier of kunnen op verzoek ter beschikking worden gesteld. De aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt zich tot het doorgeven van het voordeel en genot van de toepasselijke waarborgen van de producent aan de Klant.

Voor Gebruikt Materiaal: Geen enkele waarborg wordt verleend op gebruikt materiaal, tenzij in de Prijsopgave uitdrukkelijk een bepaalde waarborg is opgenomen. Details van de ‘gewaarborgde onderdelen’, ‘toepasselijke garantieperiodes’ en gerelateerde definities en voorwaarden voor een bepaald garantieniveau zijn deze die zijn opgenomen in de website van de Leverancier of op verzoek ter beschikking worden gesteld.

Voor Diensten: Indien de Prijsopgave diensten omvat, is de enige aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot het opnieuw en op eigen kosten – rechtstreeks of onrechtstreeks – leveren van dergelijke diensten die niet op professionele wijze of volgens de algemeen aanvaarde standaarden van de industrie zouden zijn uitgevoerd, zoals deze door de Klant schriftelijk aan de Leverancier binnen de dertig (30) dagen te rekenen vanaf de uitvoeringsdatum van de desbetreffende diensten werden meegedeeld.

Uitsluitingen en Beperkingen: Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of schriftelijk overeengekomen door de Leverancier, vervallen alle waarborgen automatisch bij de verkoop van het materiaal of de overdracht van enig substantieel belang van dit materiaal door de klant aan een derde partij. De Leverancier sluit hierbij uitdrukkelijk en in de grootst mogelijke bij wet toegestane mate enige en alle gebruikelijke, stilzwijgende en wettelijke bepalingen, voorwaarden, waarborgen en verklaringen uit met betrekking tot de staat, kwaliteit, beschrijving, prestatie of andere eigenschappen van de goederen of diensten, met inbegrip van hun geschiktheid voor een bepaald doel, voldoening gevende kwaliteit of niet-inbreukmakend karakter. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, waarborgt of verklaart de Leverancier geenszins dat de goederen voldoen aan bepaalde licentie-, bouw-, gezondheids- en veiligheids- of andere wettelijke vereisten of dat bepaalde uitrusting of materialen geschikt zijn voor gebruik op de openbare weg. Enige ‘toepassingsenquête’ of ander gelijkaardig document of verklaring van de Leverancier wordt verstrekt met het uitsluitende doel de waarschijnlijke impact op het onderhoud van de uitrusting die in specifieke omstandigheden worden gebruikt te kunnen bepalen. De Leverancier waarborgt of verklaart geenszins dat de uitrusting geschikt is voor gebruik in het kader van specifieke toepassingen, tenzij dit afzonderlijk en schriftelijk werd overeengekomen met een gemachtigd vertegenwoordiger van de Leverancier.

Algemene Voorwaarden: De Leverancier is wettelijk niet gehouden tot enige garantie of andere verplichting ingevolge de overeenkomst in geval de Klant: (i) achterstallige betalingen verschuldigd is aan de Leverancier, of (ii) zijn verbintenissen niet is nagekomen of niet heeft voldaan aan alle voorwaarden met betrekking tot de garantie of het onderhoud, zoals gedefinieerd in de Prijsopgave of op de website van de Leverancier. Leverancier kan alle toepasselijke garanties annuleren, en dit zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gehouden, wanneer er geknoeid is met het serienummer van het materiaal. De Klant is wettelijk gehouden om de Leverancier onmiddellijk te betalen op diens verzoek tegen de dan geldende tarieven van Leverancier voor alle werkzaamheden uitgevoerd en materialen geleverd door de Leverancier die niet vallen onder de garantie. De Leverancier mag alle stukken inspecteren en testen die onderworpen zijn aan de garantie.

 

11. Prijzen en Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Prijsopgave (i) zijn alle prijzen deze die op de huidige prijslijst van de Leverancier voorkomen; (ii) dient de betaling voor de goederen te gebeuren contant bij de levering zoals voorzien in artikel 6, en (iii) dienen de vergoedingen voor diensten binnen de dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum volledig te worden betaald met uitzondering van diensten waarvoor de Leverancier op maandelijkse basis of op een andere periodieke basis factureert, in welk geval de betaling afgerekend wordt via domiciliatie. Facturen zijn steeds volledig te betalen. Voor achterstallige betalingen die meer dan dertig (30) dagen bedragen, behoudt de Leverancier zich het recht voor, niettegenstaande artikel 1231 B.W. en zonder ingebrekestelling, de storting te eisen van een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 10% van het verschuldigde bedrag en een interestvergoeding vastgesteld op 12% op jaarbasis tot nader order van de Leverancier. In het geval van beslaglegging of tenuitvoerlegging op de goederen, in geval van insolventie of van faillissement van de Klant of in geval van enig verzuim door de Klant bij de betalingen aan de Leverancier, kan de Leverancier – naast alle andere rechten en rechtsmiddelen ter zijner beschikking – beslag leggen op het betrokken goed. Bovendien krijgt de Leverancier het recht toegang te hebben tot het daarmee in verband staande goed en dit in de grootst mogelijke bij wet toegestane mate. De Leverancier is gerechtigd de aan de Klant verschuldigde bedragen krachtens enige overeenkomst of onder enige andere vorm te compenseren met de verschuldigde bedragen die de Klant aan de Leverancier moet. Indien de Leverancier goederen in bewaring heeft voor herstelling of onderhoud, beschikt de Leverancier over een uitgebreid retentierecht op deze goederen (m.a.w. ook m.b.t. voorafgaande facturen en/of andere goederen), ongeacht of de Klant eigenaar ervan is. Bovendien beschikt de leverancier op deze goederen over een pand en wordt de Leverancier uitdrukkelijk door de Klant gemachtigd om bij niet-tijdige betaling van een factuur de in bewaring gegeven goederen te verkopen tegen de prijs die door de Leverancier bedongen wordt. Deze prijs is definitief en kan geen aanleiding geven tot enige betwisting door de Klant. De Leverancier wordt tevens uitdrukkelijk door de Klant gemachtigd om in voorkomend geval de opbrengst van voormelde verkoopprijs te compenseren met alle openstaande facturen die de Klant aan de Leverancier verschuldigd is. Deze compensatie zal automatisch en van rechtswege plaatsvinden. Deze compensatie zal overeenkomstig artikel 1254 B.W. eerst worden toegerekend op de openstaande kosten en interesten en vervolgens op de hoofdsom.

 

11bis. Bestelling van goederen of diensten

Wanneer de Klant een bestelling plaatst bij de Leverancier, is de Klant verplicht om binnen de 48 uur haar bestelnummer (purchase order number) aan de Leverancier te bezorgen. Bij gebreke aan tijdige ontvangst zal de betalingstermijn berekend worden vanaf datum van bestelling en niet vanaf de factuurdatum. In geval de Klant beroep doet op de Leverancier voor een urgente tussenkomst, is de Klant verplicht om haar bestelnummer (purchase order number) aan de Leverancier te bezorgen uiterlijk binnen de drie werkdagen nadat de Leverancier de geleverde diensten schriftelijk heeft bevestigd.

 

12. Fouten

Fouten die werden gemaakt in de Prijsopgave als gevolg van onjuiste wiskundige berekeningen, verkeerde keuze van materiaal of door de verkeerde aanbeveling, of andere fouten of omissies die de Prijsopgave wezenlijk beïnvloeden, maken een voldoende grond uit voor de onmiddellijke en volledige annulering van de Prijsopgave of verwante overeenkomst en dit enkel in hoofde van de Leverancier, onder voorbehoud van het doorrekenen door de Leverancier aan de Klant van de intussen gemaakte kosten en uitgaven.

 

12bis. Zwarte doos

De Klant heeft bij de aankoop van bepaalde goederen de keuze om een zwarte doos mee aan te kopen, waarin afhankelijk van de gekozen opties een aantal gegevens omtrent het gebruik van de goederen worden opgeslagen zoals o.m. het aantal gebruiksuren, een track&trace systeem en een driver management systeem. Deze gegevens kunnen vanop afstand worden uitgelezen door zowel de Klant als de Leverancier. De Leverancier zal deze zwarte doos enkel uitlezen indien dit nodig blijkt in het kader van een onderhoud en zich beperken tot de technische gegevens nodig voor het onderhoud. Indien de zwarte doos deel uitmaakt van een onderhoudsovereenkomst, zal deze zwarte doos gebruikt worden voor het bepalen van het juiste aantal bedrijfsuren van de machine in het kader van die onderhoudsovereenkomst, de juiste locatie bepaling voor het uitvoeren van interventies, oorzaak-detectie en de technische gegevens nodig voor het onderhoud en de juiste herstelling. De Leverancier wenst de Klant erop te wijzen dat de mogelijkheid bestaat om via deze zwarte doos persoonsgegevens te verwerken in bijvoorbeeld het driver management systeem, indien die optie aangevraagd werd. Wanneer de Klant van deze optie gebruik wenst te maken, zal de Klant volledig verantwoordelijk zijn voor de correcte verwerking ervan, met in achtneming van de privacywetgeving. De Leverancier kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en kan in het kader van de privacywetgeving op geen enkele wijze aangeduid worden als verantwoordelijke of verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

13. Overmacht

Indien de levering van goederen of diensten van door de leverancier goedgekeurde bestellingen, wordt belemmerd of verhinderd door de overheid of door een oorlog of andere onvoorziene omstandigheden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: een tekort aan materialen, brand, stakingen, uitsluitingen, arbeidsmoeilijkheden, terroristische daden, ziekten, pandemieën, ongevallen, vertragingen in de productie of transport, weersomstandigheden (zelfs indien voorspelbaar), heerkracht, embargo’s, onvermogen om te verschepen, de onmogelijkheid om te verzekeren tegen oorlog risico’s of aanmerkelijk toegenomen prijzen of vrachttarieven, of andere oorzaken buiten de controle van de Leverancier, zal de Leverancier worden ontheven om aan de verplichting van een dergelijke bestelling te voldoen of ze af te handelen en dit naar eigen goeddunken van de Leverancier. Bovendien worden alle andere verplichtingen van de Leverancier krachtens deze Algemene Voorwaarden opgeschort zonder dat de Leverancier hiervoor aansprakelijkheid kan worden gesteld, en dit tijdens het bestaan en de voortzetting van de vertraging veroorzaakt door de omstandigheden van overmacht.

 

14. Toepasselijk Recht

Op de Prijsopgave en op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten alsook op de huidige Algemene Voorwaarden en op alle orders als gevolg daarvan is het Belgische recht van toepassing. De Klant stemt hierbij onherroepelijk in met de exclusieve bevoegdheid en plaats van de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) in België, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Leverancier om een beslissing van de Belgische rechtbanken in enig ander rechtsgebied te laten uitvoeren.

 

15. Voorbehouden Rechten

De Leverancier behoudt zich het recht voor om, voor zichzelf en voor elke fabrikant van wie zij de goederen hebben verworven, wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van de goederen.

 

16 Intellectuele Eigendom

Met betrekking tot de goederen of de onderdelen vervaardigd of geproduceerd in overeenstemming met de ontwerpen of met constructiegegevens die werden verschaft door de Klant of door zijn vertegenwoordigers, dient de Klant de Leverancier en elke fabrikant van wie hij dergelijke goederen verwerft alsook van hun opvolgers en rechtverkrijgenden, te vergoeden voor en te vrijwaren tegen alle verlies, schade, aansprakelijkheid-, octrooi-, merkenrechten of de daaraan verbonden rechten die betrekking hebben op de vervaardiging of de verkoop van dergelijke goederen. De Leverancier behoudt alle rechten ten aanzien van de goederen en diensten, met inbegrip van elk nieuw recht dat werd gecreëerd in het kader van de uitvoering van enige diensten of anderzijds in het kader van deze overeenkomst.

 

17. Belastingen

Naast de prijzen hierin bepaald, dient de Klant alle belastingen en heffingen te betalen die worden gevorderd op grond van enige verkoop of verhuur waarop deze Overeenkomst betrekking heeft. Deze bedragen dienen volledig te worden betaald wanneer de prijs voor de goederen of diensten verschuldigd is.

 

18. Door de Klant te overhandigen

Op verzoek van de Leverancier dient de Klant onverwijld de originelen of kopieën te verstrekken, en zoveel als nodig, van elke uitvoervergunning, kredietbrief, of enige andere bewijs dat getuigt van de financiering van de relevante aankopen of enige andere gelijksoortige documenten die nodig zijn voor de voltooiing van een dergelijke bestelling en dit tot de tevredenheid van de Leverancier.

 

19. Geen Afstand of Wijziging

Geen afstand of wijziging van een van deze Algemene Voorwaarden kan van toepassing zijn, tenzij dit schriftelijk gebeurt en wordt ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van de Leverancier MITS enige wijziging of opheffing van de artikelen 19 tot en met 25 van de Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt opgesteld en ondertekend door een daartoe bevoegde wettelijke vertegenwoordiger van de Leverancier. Geen verklaring van afstand van enige schending van enige voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst kan worden opgevat als een afstand van een eventuele latere schending van enige bepaling of voorwaarde van dezelfde of een andere aard.

 

20. Verklaring van Overdracht

Het recht op de gelden die verschuldigd zijn of op de gelden die ingevolge deze overeenkomst verschuldigd zullen worden, kan worden overgedragen door de Leverancier, en de Klant dient bij ontvangst van de kennisgeving van deze overdracht de betalingen uit te voeren zoals wordt aangegeven.

 

21. Volledige Overeenkomst

Wanneer een Prijsopgave werd overgemaakt, bestaan de van toepassing zijnde voorwaarden van de overeenkomst (de “Documenten van de Overeenkomst”) enkel uit huidige Algemene Voorwaarden en Overeenkomst en de bijzondere voorwaarden met betrekking tot de Garanties van Nieuw Materiaal, Gebruikt Materiaal, Reserveonderdelen of Diensten, voor zover die er zijn. Behalve wanneer de partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in een schriftelijk document, ondertekend door de gemachtigde vertegenwoordiger van elk van de partijen, is de versie van de Algemene Voorwaarden op de datum van de laatste Prijsopgave ondertekend door de Klant steeds van toepassing op elke verkoop van goederen of diensten door de Leverancier (inclusief reserveonderdelen) aan de Klant en dit op elk ogenblik op of na de datum van ondertekening door de Klant van een dergelijke Prijsopgave, behalve dat de prijs voor dergelijke toekomstige leveringen bepaald wordt aan de hand van de dan huidige prijslijst van de Leverancier of aan de hand van andere prijsafspraken zoals schriftelijk overeengekomen door en tussen de partijen. Het voorgaande, samen met eventuele bijbehorende afbeeldingen en specificaties, vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen, waarbij eventuele andere voorwaarden worden uitgesloten. In het geval van een conflict, dient de volgende voorrangsregeling in afdalende volgorde in overweging te worden genomen (i) artikelen 19 tot en met 25 van deze Algemene Voorwaarden; (ii) de resterende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden; (iii) de gedetailleerde bepalingen betreffende de garanties, normen van voorbereiding en bijbehorende definities en voorwaarden (andere dan deze Algemene Voorwaarden) zoals uiteengezet op de website van de Leverancier; en (iv) de afgedrukte Prijsopgave en elk andere begeleidende documentatie. Het is uitdrukkelijk begrepen en overeengekomen dat geen andere beloften, bepalingen, voorwaarden, garanties, condities, waarborgen of verplichtingen van welke aard dan ook (hetzij uitdrukkelijk of impliciet) dan diegene uiteengezet in de Prijsopgave of in deze Algemene Voorwaarden bindend zijn voor beide partijen.

 

22. Uitsluitingen van Aansprakelijkheid

De Leverancier is niet aansprakelijk ten opzichte van de Klant of enige persoon die zich via hem manifesteert voor enig verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van spaargelden, verlies van goodwill, reputatie of kansen, of andere gevolg- of indirecte schade of deze nu direct of indirect werden opgelopen en of deze nu voortvloeien uit of in verband staan met: (i) de Prijsopgave; (ii) deze overeenkomst; (iii) elke inbreuk of niet-nakoming van haar verplichtingen krachtens deze overeenkomst, ongeacht hoe fundamenteel deze ook zijn (met inbegrip van de nalatigheid van de Leverancier en ongeacht of de Leverancier hiervan op de hoogte was gebracht of zich bewust was van het feit dat er een ernstige mogelijkheid van dergelijk verlies bestond).

 

23. Beperking van Aansprakelijkheid

De gehele aansprakelijkheid van de Leverancier krachtens of in verband met deze overeenkomst of enige inbreuk of niet-nakoming ervan (met inbegrip van de daden of omissies gesteld of begaan door de Leverancier of zijn vertegenwoordigers, zijn werknemers of zijn onderaannemers) en dit ingevolge een contractuele fout, een extra-contractuele fout of ingevolge eender welke fout moet worden aangetoond door de Klant en wordt beperkt tot de vergoedingen die werden betaald door de Klant in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van de vermeende inbreuk door de Leverancier van deze Overeenkomst (de “Aansprakelijkheidsplafond”).

 

24. Verjaring en Afstand

Alle vorderingen die tegen de Leverancier worden ingesteld door de Klant of door elke andere persoon moeten worden ingesteld binnen de twee (2) jaar na de vermeende inbreuk door de Leverancier van deze overeenkomst. De Klant doet hierbij onherroepelijk afstand van diens recht op schadevergoeding of anderszins van diens recht op het terugvorderen van enige bedragen op welke wijze dan ook van de Leverancier die het Aansprakelijkheidsplafond overschrijden.

 

25. Uitzonderingen

Niettegenstaande de overige bepalingen van deze overeenkomst, echter zonder afbreuk te doen aan de uitsluiting van aansprakelijkheid zoals voorzien in artikel 22, die in elk geval zal worden toegepast, hoe fundamenteel de fout, de nalatigheid of het defect ook is, kan de Leverancier zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor enige vorm van schade als gevolg van diens eigen opzettelijke fout of opzettelijke nalatigheid met de bedoeling schade te veroorzaken.

 

26. Financiering, Leasing, Huurkoop en andere Huur en Verhuur.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, dient de klant, als een voorwaarde voor financiering, zich te verbinden tot een volledig onderhoud (All-in Onderhoud) voor al het gefinancierde materiaal en dit voor de volledige duur van de financieringstermijn. Niettegenstaande enige andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor Prijsopgave, dient een dergelijke transactie te worden onderworpen aan een overeenkomst en aan aanvullende of andere voorwaarden bepaald door de Leverancier en/of door een derde partij financierder die in verband moeten staan met de financiering of de leasing van de desbetreffende goederen en/of diensten, en waarvan de details beschikbaar zijn op aanvraag. De Leverancier heeft geen verplichtingen en is niet aansprakelijk ten aanzien van dergelijke transacties, tenzij en tot op het ogenblik dat voornoemde afzonderlijke voorwaarden worden ondertekend door de Leverancier, de Klanten en enige andere relevante derde.

 

27. Toegang

De Klant verleent hierbij onherroepelijk aan de Leverancier (met inbegrip van haar werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers) een recht op toegang tot het materiaal en tot de eigendom van of gecontroleerd door de Klant voor zover als nodig: (i) voor de uitvoering van de overeenkomst; en (ii) om een van haar rechten uit te oefenen of rechtsmiddelen toe te passen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden.

 

28. Deelbaarheid

Indien een bepaling, paragraaf of zin van deze Algemene Voorwaarden geacht wordt nietig of niet afdwingbaar te zijn, wordt deze geacht onbestaand te zijn in de mate van deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid en zal de geldigheid van de overige bepalingen, paragrafen en zinnen van deze Algemene Voorwaarden hierdoor niet worden aangetast. Een dergelijk verbod of niet-afdwingbaarheid in gelijk welke jurisdictie brengt niet de ongeldigheid of de niet-afdwingbaarheid van diezelfde bepaling met zich mee in elke andere jurisdictie.

 

29. Opzegging en Teruggave van bestelde goederen

De Klant kan geen enkele overeenkomst of bestelling opzeggen die schriftelijk is bevestigd, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Leverancier. Bovendien als voorwaarde voor het verkrijgen van voornoemde toestemming van de Leverancier, dient de Klant zich akkoord te verklaren om het volgende te betalen: (i) een her-stockeringsvergoeding van twintig procent (20%) van de totale kosten die verschuldigd zijn krachtens de desbetreffende opgezegde bestelling(en) teneinde de verspilde administratiekosten en andere kosten van de Leverancier te dekken (“Her-Stockeringsvergoeding”); en (ii) dergelijke bijkomende bedragen, voor zover van toepassing, die gelijk zijn aan alle onvermijdbare kosten en uitgaven die de leverancier heeft opgelopen en die de Her-Stockeringsvergoeding overschrijden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de opzeggingsvergoeding van de fabrikant. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk werd overeengekomen door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Leverancier, is de Leverancier niet verplicht over te gaan tot en heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling van de sommen die verschuldigd of voldaan zijn aan de Leverancier. Wanneer de Klant reserveonderdelen/vervangingstukken van de Leverancier heeft gekocht, kan de Leverancier, naar eigen goeddunken, de teruggave van deze reserveonderdelen/vervangingstukken aanvaarden d.m.v. creditering in overeenstemming met het dan geldende beleid van de Leverancier, en dit zoals wordt vermeld op de website van de Leverancier of ergens anders (wat beschikbaar is op aanvraag). De Leverancier behoudt zich het recht voor dit beleid van tijd tot tijd op te zeggen, op te schorten of te wijzigen door kennisgeving hiervan aan de Klant of, meer in het algemeen, door de mededeling hiervan op de website van de Leverancier of door middel van enige andere redelijke middelen.

 

30. Opschorting en Beëindiging door de Leverancier

De Leverancier kan de nakoming van zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk- opschorten zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld, indien de Klant of een van haar groepsvennootschappen een wezenlijke inbreuk pleegt op deze of enige andere overeenkomst van de Leverancier, en dit met inbegrip van eventuele achterstallige betalingen.

 

31. Rechten van Derden

Eventuele beperkingen of uitsluitingen uitgedrukt ten behoeve van de Leverancier strekken zich eveneens uit tot de licentiegevers van de Leverancier of andere leveranciers en hun respectievelijke werknemers, directeuren, aannemers, verdelers of vertegenwoordigers.

tel
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.