ALGEMENE VERHUURSVOORWAARDEN

 

Algemene verhuursvoorwaarden (pdf)

 

Artikel 1: voorwerp – huurprijzen

A) Overeenkomstig de Kaderovereenkomst voor de Huur van Materiaal (hierna de “Kaderovereenkomst”), die verwijst naar huidige “Algemene Huurvoorwaarden – Verhuur voor Professioneel Gebruik” (hierna de “Algemene Voorwaarden”), tezamen met de Bijzondere Huurvoorwaarden (deze hebben voorrang op de Algemene Voorwaarden) en in het gegeven geval, tezamen met andere contractuele voorwaarden, zoals beschreven in de Kaderovereenkomst, bepalen de voorwaarden waaronder de Verhuurder het materiaal, zoals beschreven in de “Bijlage bij de Kaderovereenkomst voor de Huur van Materiaal – Beschrijving van het materiaal”, aan de Huurder, die de staat van het materiaal aanvaardt, verhuurt.

B) De huur wordt aangegaan voor de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde duur. Deze duur staat vast en is onherroepelijk, behalve voor de huurcontracten van korte duur die opgezegd worden overeenkomstig de daartoe toepasselijke voorwaarden.
De huurprijzen waarvan het bedrag vermeld is in de Bijzondere Voorwaarden, zijn betaalbaar via domiciliering op de bankrekening die door de Verhuurder wordt opgegeven. De eerste huurprijs is betaalbaar na de levering van het materiaal en bij ontvangst van de factuur. De daarop volgende huurgelden zijn betaalbaar vóór het einde van de maand die de huurmaand voorafgaat.

C) De huurgelden zijn draagbaar en niet haalbaar.

D) Wanneer de Huurder wenst dat de Verhuurder een specifiek bestelnummer (Purchase order number) vermeldt op haar huurfacturen, is de Huurder verplicht om deze aan de Verhuurder te bezorgen ten laatste 48 uur voor de afgesproken facturatie datum. Bij gebreke aan tijdige ontvangst zal de huurfactuur uitgegeven worden zonder dit bovenvermeld bestelordernummer en zal dit geen reden zijn tot laattijdige of weigering van betaling op enige wijze van de verschuldigde huur, met als mogelijke gevolg de extra kosten vermeld in punt E.

E) Ingeval van laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen door de Huurder, behoudt de Verhuurder zich het recht voor, niettegenstaande artikel 1231 B.W. en zonder ingebrekestelling, de storting te eisen van een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 10% van het verschuldigde bedrag en een interestvergoeding vastgesteld op 12 % op jaarbasis tot nader order van de Verhuurder. Te rekenen vanaf één maand achterstal geldt de interest voor iedere begonnen maand als volledig verschuldigd. De Verhuurder heeft, in voorkomend geval, het recht de diverse kosten gemaakt voor de nagevorderde vervaldagen te doen terugbetalen.

F) De huurprijzen vermeld in het contract zijn enkel geldig tot de voorziene leveringsdatum. De verhuurder behoudt zich het recht voor de huurprijzen aan te passen in functie van de evolutie van de financiële markt voor het geval dat de leveringstermijn 1 maand overschrijdt.
Bij gebreke hieraan zullen de huurprijzen ongewijzigd blijven met als enige uitzondering, in het geval van schommelingen van de toepasselijke BTW aanslagvoet of, in het algemeen, van wijziging van de fiscale regeling van de verrichting. In deze gevallen is de Verhuurder ertoe gemachtigd van rechtswege en zonder voorafgaandelijke formaliteit de huur aan te passen.

G) De Verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor bij de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst de in de Bijzondere Voorwaarden omschreven huurprijzen te verhogen volgens volgende formule (gebaseerd op de Gezondheidsindex):

Knipsel

 

 

Artikel 2: keuze van het materiaal – genotsderving

A) Het gehuurde materiaal wordt door de Huurder alleen en op zijn verantwoordelijkheid gekozen, in functie van de door hem gestelde vereisten inzake technische kenmerken, gebruiksmogelijkheden, kwaliteit en dienstverlening.

B) Geen enkele klacht of betwisting van welke aard ook schort de verplichting om de huur te betalen op. De Huurder kan op geen enkele schorsing of verbreking van de huurovereenkomst, vermindering of schorsing van de huurgelden, noch op enige vergoeding aanspraak maken ingeval van volledig of gedeeltelijk verlies van het genot van het materiaal, onvoldoende rendement of technisch gebrek, voor om het even welke reden en onder meer in geval van (i) beschadiging of kwaliteitsverlies ervan, (ii) tijdelijke noodzakelijke onbeschikbaarheid of ten gevolge van onderhoud of te wijten aan de gevolgen van een gebrekkige herstelling, (iii) diefstal, (iv) herstelling of transformatie, (v) verplaatsing of overdracht, (vi) herinstallering, (vii) staking, of (viii) in geval van overmacht, en dit, ongeacht de duur van de buitengebruikstelling, echter zonder hierbij afbreuk te doen aan de toepassing van andere, toepasselijke contractuele voorzieningen en, met name aan de toepassing van de artikelen 3, 4, 8 (met name vermeld onder B, C en D), 9 en 10 van de huidige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3: levering – ontvangst – installatie

A) Het gehuurde materiaal wordt rechtstreeks door de Verhuurder geleverd en door de Huurder in ontvangst genomen, zonder dat de Verhuurder aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor een eventuele vertraging in de levering. Bij levering van het materiaal wordt een leveringsbon opgemaakt. De vervoerder en/of het personeel van de Verhuurder is gemachtigd om deze leveringsbon (elektronisch) te laten aftekenen door de Huurder. De afgetekende (elektronische) bon geldt als bewijs van levering en ontvangstbevestiging. Zonder schriftelijke bezwaren vanwege de Huurder onmiddellijk na levering mag de Verhuurder ervan uitgaan dat, niettegenstaande elke latere tussenkomst of bezwaar, de Huurder het materiaal heeft aanvaard zonder enig voorbehoud en dat dit materiaal in overeenstemming is met het voorwerp van de onderhavige overeenkomst. Bijgevolg kan de Verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ingeval van onvolledige of beschadigde levering, van gebrekkige werking van het materiaal, de daaruit voortvloeiende schade of welke schade dan ook veroorzaakt aan derden, behalve dan binnen de gevallen zoals voorzien in de hierna vermelde artikelen 4, 8, 9 en 10 van huidige Algemene Voorwaarden.

B) Indien het materiaal reeds geleverd was voor het afsluiten van onderhavige overeenkomst, mag de Verhuurder aannemen dat de Huurder het materiaal zonder enig voorbehoud aanvaard heeft op het ogenblik van de ondertekening door de Huurder van de huurovereenkomst.

 

Artikel 4: onderhoud – herstelling – gebruik

A) In het kader van de Huurovereenkomst voor Lange Duur of Korte Duur dient de Verhuurder het materiaal in een goede staat te bewaren, wat uitsluitend de prestaties die binnen het kader van de ”All-In Onderhoudsovereenkomst” (zijnde een omnium onderhoud) vallen omvat, hetzij:

 • het normale onderhoud, zoals uiteengezet op www.b-close.be/nl/algemene voorwaarden, met name het periodieke onderhoud van het materiaal zoals voorgeschreven door de fabrikant in functie van de voorwaarden en toepassing van het gebruik ervan zoals voorzien door partijen. Hierbij is inbegrepen het periodieke, preventief onderhoud (zijnde olie en filters) en de vervanging van onderdelen ten gevolge van de gebruikelijke slijtage. De datum waarop dit onderhoud zal plaatsvinden, wordt vastgesteld door de Verhuurder, tenzij een specifieke afspraak tussen de Partijen werd gemaakt. De Verhuurder zal de voor dit onderhoud nodige wisselstukken, oliën en vetten leveren. Dit type onderhoud omvat noch het herstellen van het materiaal buiten gebruik, noch de gevallen die hierboven niet vermeld werden, noch de algemene uitzonderingen voorzien in artikelen 4-B) en 9A) van de Algemene Voorwaarden.
 • Buiten gebruik Dekking, zoals uiteengezet op www.b-close.be/algemene-verkoopsvoorwaarden, met name een herstelling van het materiaal buiten gebruik, inclusief de werkuren en de nodige onderdelen in het kader van het normale gebruik van het materiaal en buiten de algemene uitsluitingen, zoals voorzien onder artikelen 4-B) en 9-A) van de Algemene Voorwaarden.
 • de ter beschikking stelling van vervangmateriaal (zoals uiteengezet op www.b-close.be/algemene-verkoopsvoorwaarden), maar enkel indien deze mogelijkheid voorzien is in de Bijzondere Huurvoorwaarden. In elk ander geval zal deze mogelijkheid betalend zijn, overeenkomstig de Bijzondere Huurvoorwaarden.

B) Zijn in elk geval ten laste van de Huurder:

 • de kosten en schade veroorzaakt door een ongeval;
 • de kosten en schade ten gevolge van een verkeerd gebruik van het materiaal (misbruik, verwaarlozing, het niet respecteren van de gebruiks- of onderhoudsaanwijzingen of de voorschriften voor een normaal gebruik opgesteld door de Verhuurder);
 • de kosten en schade veroorzaakt door een overbelasting;
 • de kosten en schade veroorzaakt door een gebruik van het materiaal of omstandigheden van gebruik die niet werden geïdentificeerd in het onderzoek en de bevraging die door de Verhuurder werden uitgevoerd vóór de levering van het materiaal;
 • de kosten en schade veroorzaakt door veranderingen of herstellingen uitgevoerd door een derde die niet door de Verhuurder werd aangesteld;
 • de kosten en schade veroorzaakt door een andere schade, een voorval of een gebrek of fout die vereist werd te worden hersteld en die niet aan de Verhuurder werd gemeld;
 • de kosten en schade veroorzaakt door de niet inachtneming van dagelijkse controles, zoals beschreven in de handleiding;
 • Zonder bovenstaande uit te sluiten, enige zaken die zich voordoen en niet deel uit maken van normale slijtage cfr de B-CLOSE richtlijnen voor normale slijtage van materiaal bij huurovereenkomsten
 • de vervanging van banden, tenzij de Verhuurder dit op zich neemt overeenkomstig de onderhoudsovereenkomst
 • De herstelling, schade of vervangingen van bepaalde componenten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bijzondere huurvoorwaarden, met name batterijen en/of lader, vorken en/of aparte voorzetapparatuur, zetel en het reinigen of vervangen van een roetfilter.

C) De Huurder dient de Verhuurder tijdig te melden wanneer het materiaal een herstelling of onderhoud nodig heeft, zoals voorzien in de onderhoudsvoorschriften. De Verhuurder zal dan een datum voor het onderhoud vastleggen.

D) Alle herstellingen of onderhouden vinden plaats tijdens de normale werkuren van de Verhuurder. Indien deze werken op uitdrukkelijke vraag van de Huurder dienen te worden uitgevoerd buiten de normale werkuren van de Verhuurder, moet deze mogelijkheid voorzien zijn in de bijzondere Huurvoorwaarden, inclusief mogelijk aan te rekenen meerprijs. Indien deze optie niet is voorzien in de bijzondere Huurvoorwaarden kan de Huurder hier alsnog om verzoeken. De werken zullen desgevallend buiten de normale werkuren uitgevoerd worden tegen de standaard additionele tarieven en op voorwaarde dat de beschikbaarheid van de Verhuurder het toelaat.

E) De huurder moet een snelle toegang verzekeren tot het materiaal voor het uitvoeren van de herstellingen of onderhouden. Voor eventuele wachttijden om toegang te krijgen tot de locatie waar het materiaal zich bevindt of tijdverlies door het niet beschikbaar zijn van het materiaal behoudt de Verhuurder zich het recht voor om deze tijd aan te rekenen tegen het op dat moment geldende uurtarief van de Verhuurder;

F) De Huurder zal ter plaatse een adequaat lokaal, t.t.z. goed verlicht, verlucht en verwarmd, gratis ter beschikking stellen aan de Verhuurder waar diens personeel de vereiste herstellingen en onderhoud kan verrichten. De Huurder verleent aan de Verhuurder toelating om de nodige reserveonderdelen (hierbij inbegrepen, maar niet beperkt tot de wisselstukken), smeermiddelen en andere producten, nodig voor het onderhoud en herstellingen, in dit lokaal op te bergen. De Huurder zal verantwoordelijk zijn voor alle verlies en schade aan deze stock.

G) De Huurder verklaart in het bezit te zijn van de bij het materiaal behorende gebruiksaanwijzing en onderhoudsvoorschriften.

H) De Huurder dient de wisselstukken enkel bij de Verhuurder of op diens aanwijzingen aan te schaffen. Deze stukken, evenals alle door de Huurder tijdens de huur aangebrachte uitrusting of toebehoren, zijn of zullen van rechtswege eigendom [worden] van de Verhuurder, zonder dat van deze laatste hiervoor enige terugbetaling of vergoeding kan gevraagd worden door de Huurder.

I) Gedurende de huurtermijn of op het einde hiervan dient de Huurder de Verhuurder, zijn afgevaardigden of verzekeraars steeds toe te laten om op redelijke uren de plaatsen binnen te gaan en toegang te hebben tot het materiaal om de staat hiervan te controleren, om testen uit te voeren, om een geheel of een deel te af te stellen, te herstellen of te vervangen.

J) De Huurder dient op eigen kosten de brandstof te leveren en dient over te gaan tot een dagelijkse controle van het materiaal volgens de voorschriften. Bij de periodieke controle van het waterpeil, dient de Huurder ervoor te zorgen dat de concentratie van het antivriesmiddel voldoende hoog blijft om een goede bescherming te verzekeren.

K) De Huurder verbindt zich ertoe het materiaal in een uitstekende staat (van werking) te behouden. In het algemeen verbindt hij er zich toe het materiaal te gebruiken als een goede huisvader overeenkomstig de bestemming van het materiaal.

L) De Huurder ontzegt zich het recht aan het materiaal om het even welke verandering aan te brengen zonder hiervoor de schriftelijke toelating van de Verhuurder ontvangen te hebben.

M) Gedurende alle herstellingen en de onbruikbaarheid van het materiaal blijft het huurgeld verschuldigd aan de Verhuurder en dienen deze huurgelden te worden betaald door de Huurder.

N) De Huurder verbindt zich ertoe de in voege zijnde wetten en reglementen na te leven met betrekking tot onder meer het bezit, het vervoer, de installatie en het gebruik van het materiaal.

 

Artikel 5: urenteller

Indien de urenteller, die zich in de machine bevindt, gedurende eender welke periode van de overeenkomst zou ophouden te werken, dan is het aantal uren per dag dat men veronderstelt dat de machine gewerkt heeft tijdens het niet-functioneren van de urenteller, het gemiddelde van het aantal uren per dag dat de machine gewerkt heeft gedurende een periode van drie maanden vóór het stilvallen van de urenteller.
Indien deze drie maanden vanaf het begin van het contract nog niet verstreken zijn, dan dient het gemiddelde aantal uren dat de machine per dag gebruikt werd (en wanneer de teller wél werkte) in rekening te worden gebracht voor de duur dat de urenteller niet gewerkt heeft.
De opname van de urenstand zal, na elke periode van een jaar vanaf de datum van indienststelling, zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, door de Verhuurder in het bijzijn van de Huurder worden uitgevoerd of ter gelegenheid van de onderhouds- of herstellingswerkzaamheden en op het einde van de huurovereenkomst. Indien, op dat moment, het aantal gepresteerde uren hoger ligt dan het voorziene aantal, dient het overschot aan uren aan de Huurder te worden aangerekend.

 

Artikel 5bis: de zwarte doos

De Verhuurder en Huurder hebben bij bepaalde machines de mogelijkheid, naast de urenteller, een zwarte doos te voorzien waarin afhankelijk van de gekozen opties een aantal gegevens omtrent het gebruik van de goederen worden opgeslagen zoals o.m. het aantal gebruiksuren, een track&trace systeem en een driver management systeem. Deze gegevens kunnen vanop afstand worden uitgelezen door zowel de Huurder als de Verhuurder. De Verhuurder zal deze zwarte doos enkel uitlezen voor het bepalen van het juiste aantal bedrijfsuren van de machine in het kader van de onderhoudsovereenkomst, de juiste locatie bepaling voor het uitvoeren van interventies, oorzaak-detectie en de technische gegevens nodig voor het onderhoud en de juiste herstelling. De Verhuurder wenst de Huurder erop te wijzen dat de mogelijkheid bestaat om via deze zwarte doos persoonsgegevens te verwerken in bijvoorbeeld het driver management systeem, indien die optie aangevraagd werd. Wanneer de Huurder van deze optie gebruik wenst te maken, zal de Huurder volledig verantwoordelijk zijn voor de correcte verwerking ervan, met in achtneming van de privacywetgeving. De Verhuurder kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en kan in het kader van de privacywetgeving op geen enkele wijze aangeduid worden als verantwoordelijke of verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 6: eigendom van het materiaal

A) Het materiaal is en blijft de uitsluitende eigendom van de Verhuurder. Bij gevolg zijn de overdracht en de inpandgeving van het materiaal door de Huurder, of ze nu kosteloos of tegen betaling geschieden, niet toegestaan.
Het uitlenen, de onderverhuur van het materiaal of elke overdracht van rechten voortvloeiende voor de Huurder uit de huurovereenkomst, moeten voorafgaandelijk en schriftelijk door de Verhuurder worden toegestaan.

B) Indien een derde bewarend of uitvoerend beslag zou doen leggen op het geheel of een gedeelte van het verhuurde materiaal, verbindt de Huurder er zich toe onmiddellijk de Verhuurder te verwittigen en aan de beslag leggende partij ter kennis te geven dat het materiaal aan de Verhuurder toebehoort en dan dient de Huurder in te staan voor de kosten verbonden met de vrijgave van de goederen en in het gegeven geval de kosten in deze zin, van welke aard ook, waarvoor de Verhuurder heeft ingestaan, te vergoeden.

C) Ingeval van overdracht of inpandgeving van zijn handelszaak, moet de Huurder alle nodige schikkingen treffen opdat het materiaal niet in de overdracht of inpandgeving vervat zou zijn en opdat het eigendomsrecht van de Verhuurder op dit materiaal ten gepaste tijde ter kennis gebracht wordt van de overnemer of de pandhoudende schuldeiser.

D) Ingeval het materiaal in een lokaal geplaatst wordt dat hem niet toebehoort, moet de Huurder vóór de levering van het voornoemd materiaal, per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, de eigenaar van het lokaal verwittigen omtrent het eigendomsrecht van de Verhuurder op het materiaal.
De Verhuurder behoudt zich het recht voor, zelf de eigenaar van het lokaal in kennis te stellen. Vooraleer het materiaal verplaatst wordt, dient de Huurder de Verhuurder schriftelijk op de hoogte te brengen van de toekomstige lokalisatie.

E) In het algemeen moet de Huurder in alle omstandigheden, via alle middelen en op zijn kosten, het eigendomsrecht dat de Verhuurder op het materiaal heeft doen eerbiedigen.

 

Artikel 7: mededeling van informatie

De Huurder staat de mededeling van inlichtingen toe betreffende de aangegane verbintenissen en hun uitvoering aan elke derde die terzake een gewettigd belang laat gelden, met inbegrip van gegevenscentrales of professionele risicocentrales.
De Huurder heeft het recht om, na schriftelijke aanvraag en maximaal één keer per jaar, toegang te krijgen tot de gegevensbestanden waarin persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, zijn opgenomen. Hij kan dan eisen dat de houder van het bestand de inlichtingen waarvan het foutieve karakter wordt aangetoond, verbetert, en de aangebrachte rechtzettingen meedeelt aan derden die er kennis van kregen, voor zover hij hun identiteit nog kent.
Het al dan niet toekennen van de huur heeft geen uitwerking op de toepassing van onderhavig artikel.

 

Artikel 8: aansprakelijkheid – verzekeringen

A) Vanaf de ondertekening van huidige overeenkomst en tot het ogenblik van teruggave van het materiaal aan de Verhuurder, is de Huurder verantwoordelijk tegenover derden, met inbegrip van de Verhuurder, voor elke lichamelijke of stoffelijke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door het materiaal of door het gebruik ervan, zijn montage, onderhoud of bewaring in magazijn, door om het even welke oorzaak, zelfs indien de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan een verborgen gebrek.

B) Niettegenstaande de overige bepalingen van deze overeenkomst, maar zonder afbreuk te doen aan de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid overeenkomstig de hieronder weergegeven paragrafen C) en D) die in elk geval dienen te worden toegepast, hoe fundamenteel de fout, de nalatigheid of het defect ook is, kan de Verhuurder zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken voor enige vorm van schade als gevolg van diens eigen opzettelijke fout of opzettelijke nalatigheid met de bedoeling schade te veroorzaken.

C) In ieder geval, de gehele aansprakelijkheid van de Verhuurder krachtens of in verband met deze overeenkomst of enige inbreuk of niet-nakoming ervan (met inbegrip van de daden of omissies gesteld of begaan door de Verhuurder of zijn vertegenwoordigers, zijn werknemers of zijn onderaannemers) en dit ingevolge een contractuele fout, een extra-contractuele fout of ingevolge eender welke fout moet worden aangetoond door de Huurder en wordt beperkt tot de vergoedingen die werden betaald door de Huurder in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van de vermeende inbreuk door de Verhuurder van deze Overeenkomst.

D) In ieder geval is de Verhuurder niet aansprakelijk ten opzichte van de Huurder of enige persoon die zich via hem manifesteert voor enig verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van spaargelden, verlies van goodwill, reputatie of kansen, of andere gevolg- of indirecte schade of deze nu direct of indirect werden opgelopen en of deze nu voortvloeien uit of in verband staan met deze overeenkomst of elke inbreuk of niet-nakoming van haar verplichtingen krachtens deze overeenkomst, ongeacht hoe fundamenteel deze ook zijn (met inbegrip van de nalatigheid van de Verhuurder en ongeacht of de Verhuurder hiervan op de hoogte was gebracht of zich bewust was van het feit dat er een ernstige mogelijkheid van dergelijk verlies bestond.

E) De Huurder is verplicht zich te verzekeren tijdens de ganse duur van de huurovereenkomst tegen de gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid teneinde de Verhuurder te vrijwaren tegen elk eventueel verhaal van derden, wat in dit verband dient te gebeuren overeenkomstig de paragrafen A tot F (hierboven weergegeven). De Huurder maakt het verzekeringscertificaat als bewijs aan de Verhuurder over alvorens de verhuur aanvang neemt.

F) Gedurende de gehele duur van de verhuur, is de Huurder als enige aansprakelijk voor elke schade, diefstal, verlies, averij, kwaliteitsverlies, gehele of gedeeltelijke vernieling van het materiaal, veroorzaakt door om het even welke oorzaak, zelfs door toeval of overmacht, behoudens in het geval zoals hierboven uiteengezet in de paragraaf B). De Huurder zal ter zake alle nodige verzekeringen afsluiten en maakt het verzekeringscertificaat als bewijs aan de Verhuurder over alvorens de verhuur aanvang neemt.

G) De Huurder moet de Verhuurder inlichten over elke schade, diefstal, verlies, averij, kwaliteitsverlies, gehele of gedeeltelijke vernieling van het materiaal en van elk ongeval waarbij het materiaal betrokken is.

 

Artikel 9: schade aan het materiaal

A) Bij (gedeeltelijke) schade aan het gehuurde materiaal, zoals daar zijn: een kwaliteitsverlies, een averij of een gedeeltelijke vernieling, dat niet onder de definitie van onderhoud valt, moet de Huurder de Verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en dit in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4-C). Vervolgens zal de Verhuurder het beschadigde materiaal laten herstellen door een door de Verhuurder aangeduide derde (persoon of vennootschap, die al of niet deel uitmaakt van de organisatie van Verhuurder) en dit op kosten van de Huurder. Gedurende de herstelling en de onbruikbaarheid van het materiaal blijft de Huurder de huurgelden verschuldigd.

B) Ingeval van totaal verlies van het gehuurde materiaal, is de huurovereenkomst van rechtswege verbroken. De Huurder moet ongeacht de oorzaak van de schade, aan de Verhuurder een vergoeding storten, gelijk aan de aanvankelijke vervangingswaarde van het materiaal, verminderd met 50% van de huurgelden geïnd op het ogenblik van de schade.

 

Artikel 10: opzegging van de huurovereenkomst

A) Enkel de Verhuurder mag de huurovereenkomst van rechtswege opzeggen, zonder enige gerechtelijke formaliteit of ingebrekestelling in de volgende gevallen:

 • niet betaling op de vervaldag van één enkele huur, herroeping om eender welke reden van de domiciliëring, of ingeval van niet uitvoering van één van de algemene of bijzondere huurvoorwaarden; of
 • gerechtelijke reorganisatie aangevraagd door de Huurder, verzoek om uitstel van betaling, faillissement, in vereffeningstelling, opslorping, fusie, splitsing of ontbinding van de vennootschap-Huurder, overlijden van de Huurder, minnelijke of gedwongen overdracht van het bedrijf, vermindering van de aan de Verhuurder gegeven zekerheden of waarborgen, stopzetting door de Huurder van zijn beroepsactiviteiten, protest opgesteld of beslag gelegd ten laste van de Huurder.

B) In dit geval moet de Huurder het materiaal onmiddellijk aan de Verhuurder teruggeven en hem als vergoeding, overeenkomstig de artikels 1226 en volgende en 1152 B.W. en niettegenstaande artikel 1231 van hetzelfde wetboek, een verbrekingsvergoeding betalen die ten minste overeenstemt met de helft van de resterende huurwaarde, met een minimum van 6 maanden huur.

C) Indien de Huurder aanhoudend niet betaalt, maakt deze niet-betaling een zware fout uit in hoofde van de Huurder en dient hij de volledige huurwaarde van de resterende maanden als verbrekingsvergoeding aan de Verhuurder te betalen.

 

Artikel 11: teruggave van het materiaal

De eerste werkdag volgend op het einde van de huurovereenkomst, zal de Huurder het gehuurde materiaal aan de Verhuurder teruggeven. De teruggave zal geschieden op de door de Verhuurder opgegeven plaats op verantwoordelijkheid en kosten van de Huurder (met inbegrip van demontage, verpakking en transport). Het materiaal zal in goede staat moeten worden terugbezorgd, behoudens normale slijtage, en dit volgens de richtlijnen voor Normale slijtage van materieel bij huurovereenkomsten die kunnen teruggevonden worden op www.b-close.be/algemene-verkoopsvoorwaarden. Er zal door de Verhuurder een proces-verbaal opgemaakt worden over de staat van het materiaal bij terugkomst in zijn centrale Used center. De huurder heeft steeds het recht aanwezig te zijn wanneer dit proces-verbaal wordt opgemaakt. Indien de machine gebreken vertoont die afwijken van normale slijtage, zal de herstelling van deze gebreken aan de Huurder berekend worden op basis van de dan geldende uurloon en onderdeel tarieven.

 

Artikel 12: weigering van teruggave van het materiaal

A) Indien de Huurder weigert of nalaat het materiaal terug te geven zoals voorzien in artikelen 10 en 11 van deze Algemene Voorwaarden, heeft de Verhuurder het recht zelf onmiddellijk het materiaal terug te halen op kosten van de Huurder.

B) Bovendien dient de Huurder aan de Verhuurder een vergoeding te betalen per dag vertraging, te tellen vanaf de datum van opzegging of einde van de huurovereenkomst tot en met de dag van de werkelijke teruggave van het materiaal. Deze gebruiksvergoeding (exclusief taks) is gelijk aan 1/20ste (ingeval van maandelijkse huur) of 1/60ste (ingeval van trimestriële huur) van het bedrag van de laatst vervallen huur voor de opzegging of het einde van de huurovereenkomst, onafgezien van de vergoeding door de Verhuurder gevraagd voor eventuele geleden schade of kosten.

 

Artikel 13: inpandgeving – overdracht van het contract

Het staat de Verhuurder ten volle vrij, hetzij de bedragen die door de Huurder kunnen verschuldigd zijn, hetzij het materiaal, in pand te geven. In dat geval wordt de Huurder aangeduid als derde pandhouder. De Verhuurder mag eveneens het eigendomsrecht op het materiaal en zijn rechten voortspruitend uit onderhavig contract overdragen, zonder dat hij hierbij afstand kan doen van zijn verplichtingen vermeld in artikel 4.

 

Artikel 14: belastingen, taksen, kosten en boeten

Alle ongeacht welke belastingen uit hoofde van onderhavige overeenkomst, evenals alle eventuele kosten en boeten wegens het niet-uitvoeren door de Huurder van zekere bepalingen van de overeenkomst, zijn ten laste van de Huurder. Deze moet eveneens de bestaande of toekomstige belastingen, taksen of bijdragen betalen, die betrekking hebben op het gebruik of het bezit van het gehuurde materiaal of de daarbij horende uitrusting.

 

Artikel 15: deelbaarheid

Indien een bepaling, paragraaf of zin van deze Algemene Voorwaarden geacht wordt nietig of niet afdwingbaar te zijn, wordt deze geacht onbestaand te zijn in de mate van deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid en zal de geldigheid van de overige bepalingen, paragrafen en zinnen van deze Algemene Voorwaarden hierdoor niet worden aangetast. Een dergelijk verbod of niet-afdwingbaarheid in gelijk welke jurisdictie brengt niet de ongeldigheid of de niet-afdwingbaarheid van diezelfde bepaling met zich mee in elke andere jurisdictie.

 

Artikel 16: keuze van woonplaats – bevoegdheden

A) Voor de uitvoering van onderhavige overeenkomst en haar gevolgen, doen de partijen keuze van woonplaats, de Verhuurder in zijn maatschappelijke zetel, de Huurder in de woonplaats aangeduid in onderhavig contract.

B) Het Belgische recht in al zijn aspecten is van toepassing op huidige huurovereenkomst.

C) Alle betwistingen waartoe de uitvoering van de verplichtingen van de Verhuurder en van de Huurder kunnen aanleiding geven vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Antwerpen (afdeling Antwerpen), zonder hierbij afbreuk te doen aan het recht van de Leverancier om een beslissing van de Belgische rechtbanken in enig ander rechtsgebied te laten uitvoeren.

tel
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.